Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA) Implement Risk Responses (Project Risk management KA) 05 Processes RENAMED Plan Human Resource Management => […]

Read More

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

rita9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có nhiều sự thay đổi về mindset cũng như quy trình trong QLDA mà PMI đề […]

Read More

Do we need a complicated story hierarchy?

Release_Plan_for_a_Date_Driven_Project

Do we need a complicated story hierarchy? One of the vital parts of any Agile or Scrum project is the User Story. A user story represents a piece of product functionality that needs to be built by the team. There was an article a few weeks back about “How to Write a Good User Story”. […]

Read More

Tìm hiểu về Scrum Artifacts / Artefacts trong Agile

Scrum Cycle

Tìm hiểu về Scrum Artifacts / Artefacts trong Agile In the previous article we covered the different meetings we could have in a Scrum Project. In this article, we are going to look at the various artefacts that are maintained in any scrum project. Product Backlog The product backlog is arguably the most important artefact for the scrum project […]

Read More

Agile Tools & Techniques – Agile Communications trong luyện thi PMI-ACP

PMI-ACP-exam hocpmp.com

Agile Tools & Techniques – Agile Communications trong luyện thi PMI-ACP Agile Communications is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. According to Agile Manifesto, Individuals and interactions over processes and tools. And Agile Principles has stated: Business people and developers must work together daily throughout the project. Build projects around motivated individuals […]

Read More

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP

bowtie luyen thi PMP RMP online

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP  Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc “cause-risk-effect”. Question Answer The project manager has given you the responsibility of identifying risks for […]

Read More

ALARP principle là gì?

HocPMP.Com

ALARP principle là gì? ALARP = “As Low As Reasonably Practicable” Có nghĩa là trong một số dự án Project sponsor chấp nhận dự án triển khai đánh đổi chi phí để tối thiểu risk nhất có thể. Question Answer You are working on a top secret defense project and the stakeholders are very concerned […]

Read More

Risk management tips | PMI-RMP exam

pmi-rmp

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent on risk management activities Use more than one methods to identify risks Be sure to […]

Read More

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

fta - Hoc Luyen Thi PMP PMI-RMP Online

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis và Identify risks, là một thành phần nhỏ của công cụ Quantitative Risk Analysis. Other […]

Read More