Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA)…

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có…

Do we need a complicated story hierarchy?

Do we need a complicated story hierarchy? One of the vital parts of any Agile or Scrum project is the User Story. A user story represents a piece of product functionality that needs to be built by the team. There…

Tìm hiểu về Scrum Artifacts / Artefacts trong Agile

Tìm hiểu về Scrum Artifacts / Artefacts trong Agile In the previous article we covered the different meetings we could have in a Scrum Project. In this article, we are going to look at the various artefacts that are maintained in any scrum project….

Agile Tools & Techniques – Agile Communications trong luyện thi PMI-ACP

Agile Tools & Techniques – Agile Communications trong luyện thi PMI-ACP Agile Communications is one of ten Agile Tools & Techniques, appear around 50% in the PMI-ACP exam. According to Agile Manifesto, Individuals and interactions over processes and tools. And Agile Principles has stated:…

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP Một cách ngắn gọn Sự kiện A và Sự Kiện B không xảy ra đồng thời (Chỉ một trong hai) thì gọi là Mutually Exclusive, có thể…

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP  Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc…

Risk management tips | PMI-RMP exam

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent…

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk…