Thuật ngữ “Amount At Stake” trong đề thi PMI-RMP có nghĩa là gì?

Thuật ngữ “Amount At Stake” trong đề thi PMI-RMP có nghĩa là gì? Ref: https://www.pmi.org/learning/library/risk-management-pmi-standards-committee-5217 [wc_tabgroup layout=”box”] [wc_tab title=”Question”] #PS334 – During which stage of a project is the gap between opportunity and the amount at stake the greatest? A. Concept…

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP

Latin Hypbercube simulation là gì? 02 Loại Sampling (lấy mẫu) trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis câu hỏi khó trong đề thi PMI-RMP Trong quy trình Perform quantitative risk analysis có những công cụ sau: Data gathering and representation techniques…

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản…

Ordinal vs Cardinal trong luyện thi PMI-RMP

Ordinal vs Cardinal trong luyện thi PMI-RMP  Đôi khi trong đề thi PMI-RMP sẽ cho bạn một chuỗi những dự liệu (định lượng hoặc định tính) và hỏi bạn đây là thuộc loại dữ liệu nào. Trong đó phổ biến…

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP  Decision tree is a models of real situations and are used to see the potential impacts of decisions by taking into account the associated risks, probabilities, impacts. A decision tree takes into…

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì?

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì? Risk Exposure giúp PM biết được mức độ risk của dự án ([wc_highlight color=”yellow”]Level of risk[/wc_highlight]). PM xác định Risk Exposure trong quá trình Perform Quantitative risk analysis. Để xác định mức…

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau

Risk Score là gì? Project Risk Score là gì? Project Ranking và Tầm quan trọng trong đánh giá các dự án khác nhau Risk Score hay còn gọi là giá trị rủi ro của mỗi Risk. Risk Score được tính…

Sự khác nhau giữa Risk và Fact trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI

Sự khác nhau giữa Risk và Fact trong quản lý dự án chuyên nghiệp PMI   Với vai trò là một PM, chúng ta cần định danh các rủi ro gặp phải trong dự án cùng với stakeholder trong dự…