HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Rough Order of Magnitude (ROM) Estimate và Definitive Estimate – PMP Concepts

So sánh sự khác nhau giữa Rough Order of Magnitude (ROM) Estimate và Definitive Estimate

Khi làm về Project cost management bạn có thể gặp các câu hỏi về ước lượng chi phí, và đối với việc ước lượng có những mức độ chính xác khác nhau. Trong các mức độ chính xác này có hai loại estimate phổ biến hay ra câu hỏi trong đề thi PMP nhất là ROM estimate và Definitive estimate.

Việc lựa chọn loại hình estimate nào phù thuộc loại cấu trúc tổ chức, loại hình dự án… mà Project Manager có thể lựa chọn ROM (Rough Order of Magnitude) estimate hay Definitive estimate.

ROM (Rough Order of Magnitude) estimate 

Là cấp độ estimate có tính chính xác kém nhất, trong PMBOK 4 đưa ra ROM (Rough Order of Magnitude) có mức chính xác -50 đến +50%, trong PMBOK 5 có sự thay đổi ROM (Rough Order of Magnitude) có độ chính xác từ -25% đến 75%. Bạn muốn thi hiệu quả PMP bạn cần đọc PMP bản mới nhất. Xem thêm: PMBOK Guide.

Thông thường sử dụng ROM (Rough Order of Magnitude) vào giai đoạn mới bắt đầu dự án khi các thông tin còn chưa có nhiều, do đó việc ước lượng ROM (Rough Order of Magnitude) rất thiếu chính xác, độ tin cậy kém.

Definitive estimate 

Trong quản lý dự án Definitive estimate là phép ước lượng rất tốt, và thông thường Project Manager hướng đến sự ước lượng này. Chính vì lẽ đó ước lượng Definitive có mức chính xác cao hơn, khoảng chính xác từ -5% đến +10%.

Trong đề thi PMP cũng có thể hỏi bạn Definitive estimate có mức chính xác nằm trong khoảng bao nhiêu, hay yêu cầu bạn tính chính xác khoảng thời gian hoàn thành nếu dùng giải thuật definitive estimate.

Definitive estimate thường dựa trên các thông tin chi tiết từ Work Package, hay ước lượng tại cấp độ activity.

Tóm lại ROM (Rough Order of Magnitude) sử dụng ở giai đoạn sớm của dự án khi có rất ít thông tin, độ chính xác kém. Definitive estimate có thông tin ước lượng chính xác hơn ở các Work Package hay activity level.

Bạn có thể xem thêm 5 cấp độ estimate của dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven − 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.