Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP

Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP

Scatter Diagrams show the pattern of [wc_highlight color=”yellow”]relationship between two different variables[/wc_highlight]. The purpose of these diagrams is to [wc_highlight color=”yellow”]analyze the relationship between identified changes within the two variables[/wc_highlight]. The dependent and independent variables are plotted on a graph with a diagonal line passing through. The closer the variables are to each other, the closer they are linked/related to one another. Look at the sample scatter diagram below:

scatter diagram luyen thi PMP RMP online

Before we wrap up this lesson let me reiterate the fact that, you need not be an expert in these tools in order to pass the RMP examination. But, understanding them well is vital in being a good risk manager. So, take some time and understand them before proceeding further.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Biểu đồ Scatter Diagrams trong luyện thi PMI-RMP PMP

  1. Scattering Diagram –Biểu đồ phân tán cho thấy mô hình mối quan hệ giữa hai biến khác nhau. Mục đích của các biểu đồ này là để phân tích mối quan hệ giữa các thay đổi đã xác định trong hai biến số. Các biến phụ thuộc và độc lập được vẽ trên một đồ thị với một đường chéo đi qua. Độ gần hơn giữa các biến với nhau, thể hiện chúng được liên kết / liên quan với nhau. Nhìn vào biểu đồ phân tán mẫu dưới đây:

    Trước khi kết thúc bài học này, tôi xin nhắc lại một thực tế rằng, bạn không cần phải là một chuyên gia về các công cụ này để vượt qua kỳ thi RMP. Tuy nhiên, hiểu rõ chúng là điều thiết yếu trong việc trở thành một nhà quản lý rủi ro tốt. Vì vậy, hãy dành thời gian và hiểu chúng trước khi tiếp tục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.