pmi-rmp

Sensitivity Analysis trong luyện thi PMI-RMP PMP là gì?

Sensitivity Analysis (Phân tích độ nhạy) cũng như EMV là bộ công cụ được sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis.

Sensitivity Analysis:

 1. Determines which risks have the most potential impact on the project.
 2. Rank risks based on their impacts (Using Tornado diagram)
 3. Sensitivity charts are used to visualize impacts (best and worst outcome values) of different uncertain variables other their individual range.
 4. A tornado diagram is a type of Sensitivity chart where the variable with highest impact is placed at the top of the chart followed by other variables  in descending impact order.

EMV:

 1. EMV analysis is a statistical concept that calculates  the average outcomes  when the future  includes  scenarios  that may or may not happen. An EMV analysis is usually mapped out using a decision tree to represent the different opinions  or scenarios.
 2. EMV for project is calculated by multiplying the value of each possible outcome by its probability of occurrence and adding the products together.

 

The Use of Sensitivity Analysis

Any analysis we take up should have some direct or indirect use, otherwise, what is the point of taking it up? Similarly, Sensitivity analysis can help us gather information to back up our recommendations. Sensitivity Analysis shows us a range of outcomes for a risk event. It also helps us identify those risks that can have the greatest effect on the project plan and the overall project objectives.

Once we know which risk would impact us more, we can use the Sensitivity Analysis as the information backing up our recommendation to give additional consideration for that risk.

How Sensitivity Analysis is performed:

We measure the effects of a project element on the project objective, when all the other elements are held at their baseline values. By modifying one element and keeping the others static, we are trying to determine the level of uncertainty each element could pose to our project objectives.

Information required to perform Sensitivity Analysis: 

We will be using all the quantitative information gathered for the risks up until now, along with other information from the Project Management Plan. Remember that these risks are expected to have a significant impact on the project objectives like cost, time, quality etc. So, the corresponding plans from the Project Management Plan too may be consulted when the analysis is performed.

Another point to note here is that, Sensitivity analysis can be done on a risk even if it does not fall under the Important or High Impact category. But, in real life, we may not have the time or the resources to take up such analysis on lower impact/priority risks.

What happens after Sensitivity Analysis? 

We establish a range of variation for each of the risk event and also determine a level of acceptance. Our focus is on changing a single element only. This is also called “What-If Scenarios” wherein we understand what happens if a particular element that could impact the project objective is altered while all others remain stable. We typically play around with the variables and see what happens. Let me repeat, during normal sensitivity analysis, only one element/variable is changed at any given time.

If you are thinking, why should I change only one variable, why can’t I change more than I at the same time, then fear not? Whatever you thought is perfectly valid and possible. If you do that, it’s perfectly fine but, it just won’t be called Sensitivity Analysis. It is called “Design of Experiments”

Design of experiments is a statistical method to find the factors that may influence specific variables that may affect the specific outcomes of our project. We determine the combined effect of uncertainty as well as interaction between the various factors.

Once all your analysis is complete, you need to represent your findings in some form so that the other people in your team as well as your management can understand it. Isn’t it? This final representation is called a “Tornado Diagram”

Tornado Diagrams

Tornado Diagrams are a very common way of displaying results of sensitivity analysis. They compare the importance of variables that have a higher degree of uncertainty to the more stable variables. As you might remember from the previous paragraphs, during sensitivity analysis, one variables impact on the project objectives is understood while all other variables are set at the baseline.

A sample tornado diagram:

Tornado Diagram luyen thi PMP RMP online

tornado_diagram luyen thi PMP RMP online

As you can see, the greater the effect of a variable, the higher up it will feature on the diagram. This means that we should focus on the elements that are higher up in the image.

When you say that a particular risk would have a higher impact on the project and back it up with the sensitivity analysis and tornado diagram, it would be easier for the people higher up the org hierarchy to understand your recommendation.

Typically we use tornado diagrams to represent impact on cost, time or quality objectives.

 

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Sensitivity Analysis (Phân tích độ nhạy) cũng như EMV là bộ công cụ được sử dụng trong quy trình Thực hiện Phân tích rủi ro Định lượng.
  Phân tích độ nhạy:
  1. Xác định các rủi ro nào có tác động tiềm năng nhiều nhất đến dự án.
  2. Phân cấp rủi ro dựa trên tác động của chúng (Sử dụng biểu đồ lốc xoáy -Tornado)
  3. Biểu đồ nhạy cảm được sử dụng để hình dung các tác động (các giá trị kết quả tốt nhất và xấu nhất) của các biến không chắc chắn khác nhau với phạm vi riêng lẻ của chúng.
  4. Biểu đồ lốc xoáy là một loại biểu đồ Độ nhạy, nơi mà biến với tác động cao nhất được đặt ở đỉnh biểu đồ, tiếp theo là các biến khác theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần.
  EMV:
  1. Phân tích EMV là một khái niệm thống kê tính toán các kết quả trung bình khi tương lai bao gồm các kịch bản có hoặc không thể xảy ra. Một phân tích EMV thường được vẽ ra bằng cách sử dụng một cây quyết định để đại diện cho các ý kiến hoặc kịch bản khác nhau.
  2.EMV cho dự án được tính bằng cách nhân giá trị của mỗi kết quả có thể với xác suất xảy ra của nó và cộng các kết quả lại cùng nhau.

  Sử dụng phân tích độ nhạy
  Bất kỳ phân tích nào chúng ta áp dụng thực hiện cần phải sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp, nói cách khác , việc áp dụng nó là gì? Tương tự, Phân tích độ nhạy cảm có thể giúp chúng ta thu thập thông tin để hỗ trợ đề xuất của chúng ta. Phân tích Độ nhạy cho thấy một loạt các kết quả cho một sự kiện rủi ro. Nó cũng giúp chúng ta xác định những rủi ro có thể có ảnh hưởng lớn nhất đến kế hoạch dự án và các mục tiêu của dự án tổng thể.
  Một khi chúng ta biết rủi ro nào sẽ tác động nhiều hơn đến chúng ta, chúng ta có thể sử dụng Phân tích Độ nhạy (Sensitivity Analysis) làm thông tin ủng hộ khuyến nghị của chúng ta để xem xét bổ sung/thêm cho rủi ro đó

  Phân tích độ nhạy được thực hiện như thế nào:
  Chúng ta đo lường các ảnh hưởng của một yếu tố dự án đối với mục tiêu của dự án, khi tất cả các yếu tố khác được giữ ở các giá trị cơ sở. Bằng cách sửa đổi một phần tử và giữ cho các phần tử khác tĩnh, chúng ta đang cố gắng xác định mức độ không chắc chắn mà mỗi yếu tố có thể đặt ra cho mục tiêu của dự án.

  Thông tin cần thiết để thực hiện Phân tích Độ nhạy:
  Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các thông tin định lượng thu thập được cho các rủi ro cho đến bây giờ, cùng với các thông tin khác từ Kế hoạch Quản lý Dự án. Hãy nhớ rằng những rủi ro này dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến các mục tiêu của dự án như chi phí, thời gian, chất lượng vv Vì vậy, các kế hoạch tương ứng xuất phát từ Kế hoạch Quản lý Dự án cũng có thể được tư vấn khi phân tích được thực hiện.

  Một điểm cần lưu ý ở đây là, phân tích Độ nhạy có thể được thực hiện trên một nguy cơ ngay cả khi nó không thuộc hạng Quan trọng hoặc Tác động Cao. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta có thể không có thời gian hoặc nguồn lực để thực hiện/áp dụng các phân tích như vậy về các rủi ro có tác động / ưu tiên thấp hơn.

  Điều gì xảy ra sau khi Phân tích Độ nhạy?
  Chúng tôi thiết lập một loạt các biến thể cho mỗi sự kiện rủi ro cũng như xác định mức độ chấp nhận. Trọng tâm của chúng ta là chỉ thay đổi một phần tử đơn. Điều này còn được gọi là “Những tình huống/Kịch bản Cài gì-Nếu” trong đó chúng ta hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu một yếu tố cụ thể có thể tác động đến mục tiêu của dự án bị thay đổi trong khi tất cả các yếu tố khác vẫn ổn định. Chúng ta thường thay đổi các biến và xem điều gì xảy ra. Hãy để tôi lặp lại, trong quá trình phân tích độ nhạy bình thường, chỉ có một phần tử / biến được thay đổi tại bất kỳ mỗi thời điểm cho trước.

  Nếu bạn đang suy nghĩ, tại sao tôi nên thay đổi chỉ một biến, tại sao tôi không thể thay đổi nhiều hơn trong cùng một thời điểm, có gì đáng sợ không? Bất cứ điều gì bạn nghĩ là hoàn toàn hợp lệ và có thể. Nếu bạn làm điều đó, nó hoàn toàn tốt đẹp, nhưng nó sẽ không được gọi là Phân tích Độ nhạy. Nó được gọi là “Thiết kế Thực nghiệm”

  Thiết kế các thực nghiệm là một phương pháp thống kê để tìm ra các yếu tố có thể ảnh hưởng đến các biến cụ thể mà có thể ảnh hưởng đến các kết quả cụ thể của dự án. Chúng ta xác định hiệu quả kết hợp của sự không chắc chắn cũng như tương tác giữa các yếu tố khác nhau.

  Sau khi phân tích của bạn hoàn tất, bạn cần phải trình bày những phát hiện của mình theo một hình thức nào đó để những người khác trong nhóm của bạn cũng như quản lý của bạn có thể hiểu nó. Phải không? Trình bầy cuối cùng này được gọi là “Biểu đồ lốc xoáy –Tornado”

  Biểu đồ lốc xoáy -Tornado Diagrams
  Biểu đồ lốc xoáy là một cách rất phổ biến/thông thường để hiển thị các kết quả phân tích độ nhạy cảm. Chúng so sánh tầm quan trọng của các biến có mức độ không chắc chắn cao hơn với các biến số ổn định hơn. Như bạn có thể nhớ từ các đoạn trước, trong quá trình phân tích độ nhạy cảm, một biến tác động lên các mục tiêu của dự án được hiểu trong khi tất cả các biến khác được thiết lập ở đường cơ sở

  Như bạn thấy, hiệu quả của một biến càng lớn, vị trí cao hơn nó sẽ thể hiện trên biểu đồ. Điều này có nghĩa là chúng ta nên tập trung vào các phần tử cao hơn trong hình.

  Khi bạn nói rằng một rủi ro cụ thể sẽ có tác động nhiều hơn đến dự án và hộ trợ điều này với phân tích độ nhạy và biểu đồ lốc xoáy thì sẽ dễ dàng hơn cho những người thứ bậc cao hơn trong tổ chức có thể hiểu khuyến nghị của bạn.
  Thông thường chúng ta sử dụng biểu đồ lốc xoáy để trình bầy cho tác động lên các mục tiêu về chi phí, thời gian hoặc chất lượng.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.