Comment on Stakeholders trong quản lý dự án là gì? Phân loại Stakeholder theo PMI? Ai là Stakeholder quan trọng nhất? by Cong Do.

Stakeholder là những người mà ta cần đảm bảo sự hài lòng thông qua việc cân đối nhu cầu, yêu cầu và mong đợi của họ. Vậy PMBOK quy định như thế nào về việc cập nhật đối với sự thay đổi thành phần của stakeholder cũng như sự thay đổi về mong muốn, kỳ vọng của họ