step approach to manage project risk | luyen thi PMP RMP online

5 Bước để quản trị rủi ro dự án – Luyện thi PMI-RMP Online

 

Chúng ta đã tìm hiểu về Risk management framework, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về 5 bước quản trị rủi ro trong đề thi PMI-RMP.

Việc quản trị rủi ro rất quan trọng và là một Project Manager bạn cần thực hiện ngay từ khi bắt đầu dự án trong Project life cycle, bởi vì ở giai đoạn này dự án có rất nhiều thứ còn chưa rõ ràng, rủi ro cao nhất cũng ở giai đoạn này. Hơn nữa, việc sử dụng kiến thức và kỹ năng quản trị rủi ro lúc này đem lạ lợi ích cao nhất.

Để đảm bảo Risk Management hiệu quả cần 02 điều kiện sau:

 1. We have a thorough and realistic understanding of the Project, the Project Goals and Project Scope.
 2. Follow good Project Management Practices. This again is extremely vital to ensure project success. A good project manager is one that plans meticulously and ensures that all stakeholders are identified and the scope is clearly defined. The good project manager never leaves anything to be assumed and ensures that all stakeholders are kept at the ideal level of understanding for a smooth project progression. If we can ensure this, we are not only reducing project risk but also increasing the chances of our project’s success.

 

5 step approach to manage project risk

 1. Risk Management Planning – This is the first step. This is where we plan and strategize on how to manage all the risks in our project. This is where the Risk Management Plan is created. We define what a risk is and ensure that everyone is in the same page.
 2. Information Gathering & Risk Identification – This is where we gather all the relevant information that will enable us to identify all possible risks that might affect our project or its outcomes.
 3. Risk Assessment & Analysis – This is the step where we analyze all those risks identified in the previous step. We will shortlist only those important (high impact/probability) risks and move the lower priority/possibility risks to a watch list.
 4. Risk Response Planning – This is the step where all those risks that were identified & analyzed are actually addressed. We work on minimizing the probability of the negative risks as well as on enhancing the opportunities. We create workaround plans, risk mitigation strategies, contingency plans etc. in this step.
 5. Plan Execution – This is the step where we implement the Risk Response Plan, monitor all the identified risks, look out for new risks, check the watch-list to ensure that their priority/probability/impact haven’t changed etc.

 

step approach to manage project risk | luyen thi PMP RMP online

 

Như các bạn thấy hình trên các bước này lặp đi lặp lại nhiều lần (iterative) trong suốt project life cycle.

Documenting Risks

Là một việc làm bắt buộc ở mỗi bước trong quy trình 5 bước quản lý rủi ro nêu trên. Việc Document Risk xảy ra từ khi bắt đầu planning đến khi kết thúc closing dự án, điều này giúp ích cho lưu trữ các lessons learned áp dụng cho các dự án sau này.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Tổng hợp bài luyện thi PMI-RMP:

 

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Để đảm bảo Quản lý rủi ro hiệu quả cần 02 điều kiện sau:
  1.Chúng ta có một sự hiểu biết sâu sắc và thực tế về Dự án, Mục tiêu Dự án và Phạm vi Dự án.
  2. Tiếp đến Thực hành Quản lý Dự án tốt. Điều này lại cực kỳ quan trọng để đảm bảo thành công của dự án. Người quản lý dự án tốt là người có kế hoạch tỉ mỉ và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được xác định và phạm vi được xác định rõ ràng. Người quản lý dự án tốt không bao giờ để lại bất cứ thứ gì bị coi là giả tạo/không có thật và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan được giữ ở mức độ hiểu biết lý tưởng cho sự tiến triển trôi chảy của dự án. Nếu chúng ta có thể đảm bảo điều này, chúng ta không những làm giảm nguy cơ dự án mà còn tăng cơ hội thành công của dự án.
  Qui trình 5 bước để quản lý rủi ro dự án
  1. Lập kế hoạch Quản lý Rủi ro – Đây là bước đầu tiên. Đây là nơi chúng ta lên kế hoạch và triến lược làm thế nào để quản lý tất cả các rủi ro trong dự án của chúng ta. Đây là nơi Kế hoạch Quản lý rủi ro được tạo ra. Chúng ta xác định rủi ro là gì và đảm bảo rằng mọi người đều hiểu điều này như nhau.
  2. Thu thập Thông tin và Xác định Rủi ro – Đây là nơi chúng ta thu thập tất cả các thông tin liên quan sẽ cho phép chúng ta xác định tất cả các rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án của chúng ta hoặc các hậu quả của nó.
  3.Đánh giá & Phân tích rủi ro – Đây là bước chúng ta phân tích tất cả những rủi ro được xác định trong bước trước. Chúng ta sẽ chỉ liệt kê những rủi ro quan trọng (có tác động / xác suất lớn) và chuyển các rủi ro có mức độ ưu tiên / rủi ro thấp hơn vào danh sách theo dõi.
  4.Lập kế hoạch đáp ứng rủi ro – Đây là bước mà tất cả những rủi ro đã được xác định và phân tích thực sự được giải quyết. Chúng ta làm việc để giảm thiểu xác suất của các rủi ro tiêu cực cũng như tăng cường các cơ hội. Chúng ta tạo ra các kế hoạch cách giải quyết, các chiến lược giảm thiểu rủi ro, kế hoạch dự phòng … trong bước này.
  5.Thực hiện kế hoạch – Đây là bước mà chúng ta thực hiện kế hoạch đáp ứng rủi ro, giám sát tất cả các rủi ro được xác định, tìm kiếm các rủi ro mới, kiểm tra danh sách theo dõi để đảm bảo rằng ưu tiên / xác suất / tác động của chúng không thay đổi.

  Như các bạn thấy hình trên các bước này lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt vòng đời dự án.

  Lưu trữ tài liệu về rủi ro
  Là một việc làm bắt buộc ở mỗi bước trong quy trình 5 bước quản lý rủi ro nêu trên. Việc lưu trữ tài liệu xảy ra từ khi bắt đầu lập kế hoạch đến khi kết thúc đóng dự án, điều này giúp ích cho việc lưu trữ các các bài học áp dụng cho các dự án sau này

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.