pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Strategies for negative risks or Threats trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  11.5

Three strategies, which typically deal with threats or risks that may have negative impacts on project objectives if they occur, are: avoid, transfer, and mitigate. The fourth strategy, accept, can be used for negative risks or threats as well as positive risks or opportunities. Each of these risk response strategies have varied and unique influence on the risk condition. These strategies should be chosen to match the risk’s probability and impact on the project’s overall objectives. Avoidance and mitigation strategies are usually good strategies for critical risks with high impact, while transference and acceptance are usually good strategies for threats that are less critical and with low overall impact. The four strategies for dealing with negative risks or threats are further described as follows:

ATM Approach: Avoid – Transfer – Mitigate

Avoid. Risk avoidance is a risk response strategy whereby the project team acts to eliminate the threat or protect the project from its impact. It usually involves changing the project management plan to eliminate the threat entirely. The project manager may also isolate the project objectives from the risk’s impact or change the objective that is in jeopardy. Examples of this include extending the schedule, changing the strategy, or reducing scope. The most radical avoidance strategy is to shut down the project entirely. Some risks that arise early in the project can be avoided by clarifying requirements, obtaining information, improving communication, or acquiring expertise.

Transfer. Risk transference is a risk response strategy whereby the project team shifts the impact of a threat to a third party, together with ownership of the response. Transferring the risk simply gives another party responsibility for its management—it does not eliminate it. Transferring does not mean disowning the risk by transferring it to a later project or another person without his or her knowledge or agreement. Risk transference nearly always involves payment of a risk premium to the party taking on the risk. Transferring liability for risk is most effective in dealing with financial risk exposure. Transference tools can be quite diverse and include, but are not limited to, the use of insurance, performance bonds, warranties, guarantees, etc. Contracts or agreements may be used to transfer liability for specified risks to another party. For example, when a buyer has capabilities that the seller does not possess, it may be prudent to transfer some work and its concurrent risk contractually back to the buyer. In many cases, use of a cost-plus contract may transfer the cost risk to the buyer, while a fixed-price contract may transfer risk to the seller.

Mitigate. Risk mitigation is a risk response strategy whereby the project team acts to reduce the probability of occurrence or impact of a risk. It implies a reduction in the probability and/or impact of an adverse risk to be within acceptable threshold limits. Taking early action to reduce the probability and/or impact of a risk occurring on the project is often more effective than trying to repair the damage after the risk has occurred. Adopting less complex processes, conducting more tests, or choosing a more stable supplier are examples of mitigation actions. Mitigation may require prototype development to reduce the risk of scaling up from a bench-scale model of a process or product. Where it is not possible to reduce probability, a mitigation response might address the risk impact by targeting linkages that determine the severity. For example, designing redundancy into a system may reduce the impact from a failure of the original component.

Accept. Risk acceptance is a risk response strategy whereby the project team decides to acknowledge the risk and not take any action unless the risk occurs. This strategy is adopted where it is not possible or cost-effective to address a specific risk in any other way. This strategy indicates that the project team has decided not to change the project management plan to deal with a risk, or is unable to identify any other suitable response strategy. This strategy can be either passive or active. Passive acceptance requires no action except to document the strategy, leaving the project team to deal with the risks as they occur, and to periodically review the threat to ensure that it does not change significantly. The most common active acceptance strategy is to establish a contingency reserve, including amounts of time, money, or resources to handle the risks.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Ba chiến lược, thường đề cập đến để xử lý hay đối phó với các mối đe dọa hoặc rủi ro có thể có những tác động/ảnh hưởng tiêu cực đến các mục tiêu của dự án nếu chúng xảy ra là: Né tránh, Chuyển giao, và Giảm nhẹ. Chiến lược thứ tư, Chấp nhận, có thể được sử dụng cho các nguy cơ tiêu cực hoặc các mối đe dọa cũng như nguy cơ tích cực hoặc cơ hội. Mỗi chiến lược phản ứng trước/đối phó với nguy cơ này có ảnh hưởng đa dạng hoặc riêng biệt tùy vào tình trạng của nguy cơ. Những chiến lược này nên được lựa chọn để phù hợp với xác suất và tác động của rủi ro đối với các mục tiêu chung của dự án. Các chiến lược Né tránh và Giảm nhẹ thường là các chiến lược tốt cho những rủi ro quan trọng có ảnh hưởng lớn, trong khi sự Chuyển đổi và Chấp nhận thường là các chiến lược tốt cho các mối đe dọa ít quan trọng hơn và với tác động tổng thể thấp. Bốn chiến lược để đối phó với những nguy cơ/rủi ro tiêu cực hoặc mối đe dọa được mô tả như sau:

  -Né tránh. Tránh nguy cơ/rủi ro là một chiến lược ứng phó rủi ro theo đó các nhóm dự án làm việc để loại bỏ mối đe dọa hoặc bảo vệ dự án khỏi tác động của nó. Nó thường liên quan đến việc thay đổi kế hoạch quản lý dự án để loại bỏ mối đe dọa hoàn toàn. Người quản lý dự án cũng có thể cô lập các mục tiêu của dự án từ tác động của rủi ro hoặc thay đổi mục tiêu đang gặp nguy hiểm. Ví dụ về việc này bao gồm kéo dài thời hạn qui định, thay đổi chiến lược hoặc giảm phạm vi công việc. Chiến lược Né tránh cực đoan nhất là phải đóng cửa/dừng hoàn toàn dự án. Một số rủi ro phát sinh sớm trong dự án có thể tránh được bằng cách làm rõ các yêu cầu, thu thập thông tin, cải thiện giao tiếp hoặc thu thập ý kiến về mặt chuyên môn.

  -Chuyển giao. Chuyển giao nguy cơ/rủi ro là một chiến lược ứng phó rủi ro theo đó nhóm dự án thay đổi/chuyển tác động của một mối đe dọa cho một bên thứ ba, cùng với toàn quyền đối phó/xử lý nó. Chuyển rủi ro chỉ đơn giản là tạo cho bên thứ ba trách nhiệm quản lý – chứ không loại trừ nó. Chuyển giao không có nghĩa là loại bỏ rủi ro bằng cách chuyển nó sang dự án sau này hoặc người khác mà người này không có kiến thức hoặc không có sự thỏa thuận của họ. Sự chuyển giao rủi ro gần như luôn luôn liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm rủi ro cho bên nhận rủi ro. Chuyển rủi ro về nợ có hiệu quả nhất trong việc xử lý rủi ro tài chính. Các công cụ chuyển giao có thể khá đa dạng và bao gồm, nhưng không giới hạn như: việc sử dụng bảo hiểm, trái phiếu thực hiện, bảo đảm, bảo lãnh, vv Hợp đồng hoặc thoả thuận có thể được sử dụng để chuyển trách nhiệm pháp lý đối với các rủi ro cụ thể cho bên khác. Ví dụ: khi người mua có khả năng mà người bán không có, có thể thận trọng khi chuyển giao một số công việc và rủi ro đồng thời với người mua. Trong nhiều trường hợp, việc sử dụng hợp đồng với chi phí cộng thêm có thể chuyển rủi ro chi phí cho người mua, trong khi hợp đồng có giá cố định có thể chuyển rủi ro cho người bán.

  – Giảm nhẹ. Giảm nhẹ nguy cơ/rủi ro là một chiến lược ứng phó rủi ro, theo đó nhóm dự án sẽ làm giảm khả năng xảy ra hoặc tác động của rủi ro. Nó có nghĩa là giảm xác suất và / hoặc tác động của rủi ro bất lợi tới nằm trong giới hạn ngưỡng chấp nhận được. Hành động sớm để giảm xác suất và / hoặc tác động của rủi ro xảy ra đối với dự án thường hiệu quả hơn là cố gắng sửa chữa hư hỏng sau khi rủi ro xảy ra. Việc áp dụng các quy trình ít phức tạp hơn, tiến hành nhiều thử nghiệm, hoặc chọn một nhà cung cấp ổn định hơn là những ví dụ về các hành động giảm nhẹ. Công tác Giảm thiểu có thể yêu cầu phát triển mẫu thử để giảm nguy cơ nhân rộng từ một mô hình quy mô lớn của một quá trình hoặc sản phẩm. Khi không thể giảm được xác suất, phản ứng giảm nhẹ có thể giải quyết tác động nguy cơ bằng cách nhắm mục tiêu các mối liên kết xác định mức độ nghiêm trọng. Ví dụ, thiết kế dự phòng trong một hệ thống có thể làm giảm tác động từ sự thất bại/sai sót của thành phần nguyên mẫu/bản ban đầu.

  – Chấp nhận. Sự chấp nhận nguy cơ /rủi ro là một chiến lược ứng phó theo đó nhóm dự án quyết định thừa nhận sẽ có rủi ro và không thực hiện bất kỳ hành động nào trừ phi có nguy cơ xảy ra. Chiến lược này được thông qua nếu không thể hoặc có hiệu quả về chi phí để giải quyết một rủi ro cụ thể bằng bất cứ cách nào khác. Chiến lược này chỉ ra rằng nhóm dự án đã quyết định không thay đổi kế hoạch quản lý dự án để đối phó với rủi ro hoặc không thể xác định bất kỳ chiến lược phản ứng phù hợp nào khác. Chiến lược này có thể là thụ động hoặc chủ động. Sự chấp nhận thụ động đòi hỏi không có hành động ngoại trừ việc ghi lại chiến lược, để nhóm dự án giải quyết các rủi ro khi chúng xảy ra và định kỳ xem xét mối đe dọa để đảm bảo rằng nó không thay đổi đáng kể. Chiến lược chấp nhận phổ biến nhất là thiết lập một dự phòng khẩn cấp, bao gồm số tiền thời gian, tiền bạc, hoặc các nguồn lực để giải quyết các rủi ro.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.