Sự khác biệt giữa Operation Manager và Project Manager

Để nhận thấy sự khác biệt của OM và PM ta xem xét lần lượt qua 4 lĩnh vực sau:

1 – Budget (Ngân sách)

Một OM chịu trách nhiệm chi phí cho phòng ban và việc vận hành phòng ban đó. Ví dụ như lương và các lợi ích khác, chi phí thuê nhà, những dịch vụ phải thuê để phòng ban hoạt động.

PM chịu trách nhiệm chi phí của dự án liên quan trong một thời gian nào đó.

2 – Schedule (Kế hoạch)

OM có trách nhiệm quản lý ngày qua ngày và rất nhiều công việc có tính lặp lại.

PM có trách nhiệm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời điểm (stay ontime). Họ chịu trách nhiệm  kế hoạch dự án (hoạch định ngày hoàn thành dự án), lập kế hoạch các milestones và theo dõi tiến trình (tracking progress) (Tham khảo công cụ Seavus ProjectViewer)

3 – Staff Management (Quản lý nhân viên)

Ở khía cạnh này OM có vai trò lớn hơn một PM. OM chịu trách nhiệm tuyển dụng, huấn luyện, lựa chọn người phù hợp để đưa vào dự án. Họ có trách nhiệm xác nhận ngày nghỉ phép…

PM chịu trách nhiệm chính ở hiệu quả công việc dự án, không quan tâm nhiều đến việc thuê hay cho nghỉ việc ai.

4 – Skill Development

OM cung cấp kỹ năng và phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên trong phòng ban của mình. Điều này có thể thông qua việc đào tạo, huấn luyện…

PM lại ở một khía cạnh khác, họ chỉ cung cấp các đào tạo mở rộng để đảm bảo công việc hiệu quả.

Tham khảo: PmTips

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.