HocPMP.Com

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…

Giải thích về các thuật ngữ trong Project team roles? Aggressor, Devil’s Advocate, Dominator, Blocker…   Trong một Project team mỗi người sẽ có một vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mỗi vai trò đó đều được gắn liền với 1 thuật…