HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?   Công cụ này sử dụng trong quy trình:  9.3,  9.4, 13.3 Interpersonal skills, sometimes known as “soft skills,” are behavioral competencies that include proficiencies such…