Sự khác biệt giữa Operation Manager và Project Manager

Để nhận thấy sự khác biệt của OM và PM ta xem xét lần lượt qua 4 lĩnh vực sau: 1 – Budget (Ngân sách) Một OM chịu trách nhiệm chi phí cho phòng ban và việc vận hành phòng ban đó. Ví dụ như lương và các lợi ích khác, chi phí thuê nhà, […]

Read More

Vai trò và đặc điểm của một Functional Manager

Functional Manager (FM) là người có quyền quản lý một đơn vị nào đó của tổ chức (organization unit), thông thường đây là một phòng ban. FM thường làm những công việc đang xảy ra (ongoing), và không thuộc một project team nào mà FM lại liên quan đến những mục tiêu, mục đích để […]

Read More

Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì?

Vai trò của một PM theo PMBOK định nghĩa là gì? PM viết tắt của Project Manager là người được gán bởi một tổ chức đang vận hành có vai trò dẫn đầu team với trách nhiệm gặt hái các mục tiêu của dự án. Vai trò của một giám đốc dự án (PM) khác […]

Read More

Project là gì?

A project is a temporary endeavour undertaken to create a unique product, service, or result. The temporary nature of projects indicates that a project has a definite beginning and end. The end is reached when the project’s objectives have been achieved or when the project is terminated because its objectives will not or cannot be […]

Read More