Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC)

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC) PMP IPECC Activities Initiating: 10 activities | 2 processes Planning: 24 activities | 24 processes Executing: 22 activities | 8 processes Monitoring & Controlling: 19…

9 Công việc cần làm trong giai đoạn Đóng dự án (Closure PMP)

9 Công việc cần làm trong giai đoạn Đóng dự án (Closure PMP) Confirm work is done to requirements Complete procurement closure Gain final acceptance of product Complete financial closure Hand off completed product Solicit feedback from customer Complete final reporting…

HocPMP.Com

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases   Tùy theo tài liệu hay chứng chỉ bạn học mà đề cập project management gồm bao nhiêu giai đoạn, có chứng chỉ đề…

Sự khác nhau giữa Close Procurement và Close Project

Sự khác nhau giữa Close Procurement và Close Project Khi lần đầu tiên bạn nhìn vào 2 quy trình Close Procurement (Đóng hợp đồng mua bán) và Close Project (Đóng dự án) trong 47 quy trình, bạn có thể thấy…

Tổng hợp 119 Tools và Techniques trong 47 Quy trình Quản Lý Dự Án chuẩn PMP PMI

119 PMP Tools and Techniques Như chúng ta đã biết PMBOK chia dự án làm 5 giai đoạn, ứng với mỗi giai đoạn có các quy trình chuẩn để thực hiện mục tiêu của giai đoạn đó. Có tất cả…

PMP Quy Trình Close Project or Phase 4.7

PMP Quy Trình Close Project or Phase 4.7 Process Name: Close Project or Phase KA: Project Integration Management Process Group: C Finalizing all activities across all of the Project Management Process Group to formally complete the project or phase. It…

Định nghĩa 47 quy trình trong 5 giai đoạn quản trị dự án theo PMBOK (Must Read)

Tổng hợp định nghĩa của 47 quy trình quản trị dự án theo PMBOK Guide 5 4.1 Develop Project Charter (I) Developing a documentation that formally authorizes a project or a phase and documenting initial requirements that satisfy the project…