HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần học về Project Stakeholder Management (Chapter 13) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần học về Project Stakeholder Management  (Chapter 13) trong kỳ thi PMP Chapter 13: Project Stakeholder management    Có 4 Quy trình trong Project Stakeholder management: Identify Stakeholders (Output: Stakeholder register) Plan Stakeholder management  (Output:…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project Procurement management (Chapter 12) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project Procurement management  (Chapter 12) trong kỳ thi PMP Chapter 12: Project Procurement management Có 4 quy trình trong Project procurement management: Plan procurement management (Output: Procurement management plan + Procurement statements…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project risk management (Chapter 11) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project risk management  (Chapter 11) trong kỳ thi PMP Chapter 11: Project risk management Có  6 quy trình trong Project risk management: Plan risk management (Output: Risk management plan) Identify risks (Output: Risk register) Perform…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project Communications Management (Chapter 10) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về Project Communications Management  (Chapter 10) trong kỳ thi PMP Chapter 10: Project Communications Management Có 3 quy trình xảy ra trong Knowledge Area Project communications management: Plan Communications management (Output: Communication management plan) Manage Communications (Output: Project…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Human Resource Management (Chapter 09) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Human Resource Management (Chapter 09) trong kỳ thi PMP Chapter 09: Project Human Resource Management Có 4 Quy trình trong Project human resource management: Plan human resource management (Output: Human…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Quality Management (Chapter 08) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Quality Management (Chapter 08) trong kỳ thi PMP Chapter 08: Project Quality Management Có 3 Quy trình trong Project quality management: Plan quality management (Output: Quality management plan +…

HocPMP.Com

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP Content: Chapter 01: Project Management Framework Chapter 02: Organizational Influences Chapter 03: Intro 5 process groups Chapter 04: Project Integration Management Chapter 05: Project Scope…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Management Framework Concepts (Chapter 01) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Management Framework Concepts (Chapter 01) trong kỳ thi PMP Chapter 01: Project Management Framework   >> Thi thử PMP chuyên đề project management framework   What is a Project? is a…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Time Management (Chapter 06) trong kỳ thi PMP Chapter 06: Project Time Management Có 7 Quy trình trong Project time management: Plan schedule management (Output: Schedule management plan) Define…

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Cost Management (Chapter 07) trong kỳ thi PMP Chapter 07: Project Cost Management Có 4 Quy trình trong Project cost management: Plan cost management (Output: Cost management plan) Estimate…