HocPMP.Com

Sự khác nhau giữa Inspection vs Audits trong đề thi PMP

Sự khác nhau giữa Inspection vs Audits trong đề thi PMP   Trong quá trình ôn luyện thi PMP các bạn sẽ gặp đến hai thuật ngữ Audits (Kiểm tra) và Inspection (Thẩm tra), thực tế 2 từ này dịch…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP

Tìm hiểu về Verified Deliverables trong thi PMP   Verified deliverables là output trong quy trình Control quality, thuộc mảng kiến thức Project quality management.   Verified deliverables được kiểm tra bởi project team hay người phụ trách liên quan…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Final product / service / result transition trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Final product / service / result transition trong đề thi PMP Final product / service / result transition là ouput của quy trình Close project or phase, thuộc mảng kiến thức Project integration management. Output này cho…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Accepted Deliverables trong đề thi PMP   Accepted Deliverables là output của duy nhất 1 quy trình đó là Validate Scope, thuộc mảng kiến thức Project scope management. Accepted deliverables là deliverables được chấp nhận bởi Customer…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Deliverables trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Deliverables trong đề thi PMP   Deliverables là output duy nhất của quy trình Direct and manage project work, thuộc mảng kiến thức Project integration management. Deliverables ở những sản phẩm / dịch vụ / kết quả…