Pareto Chart trong luyện thi PMI-RMP PMP

Pareto Chart trong luyện thi PMI-RMP PMP   Pareto chart là một công cụ trong 7 công cụ quản lý chất lượng của Control Quality. A Pareto chart is a type of histogram where the [wc_highlight color=”yellow”]bar-chart is ordered by…

Histograms trong luyện thi PMI-RMP PMP

Histograms trong luyện thi PMI-RMP PMP   Histograms là một công cụ trong bộ 7 công cụ của Control Quality. A Histogram shows a [wc_highlight color=”red”]distribution of variables in a bar-chart format[/wc_highlight]. Each column represents an attribute or characteristic of…

Nhóm công cụ quản lý dự án Seven Basic Quality Tools trong PMP là gì?

Nhóm công cụ quản lý dự án Seven Basic Quality Tools trong PMP là gì?   Công cụ này sử dụng trong quy trình:  8.1, 8.2 The seven basic quality tools, also known in the industry as 7 QC Tools, are used…