Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA)…

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP  Constructive and destructive team roles indicate how your attitude effects overall team development. A constructive team role is one that helps team development and a destructive one is that which hampers…

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP PARIS chart là một loại bảng phổ biến sử dụng để định nghĩa vai trò và trách nhiệm các bên trong dự án, giống với RACI chart. [wc_tabgroup layout=”box”][wc_tab title=”Question”] #PS537 –…

Quản trị theo mục tiêu MBO là gì trong luyện thi PMP PMI-RMP

Quản trị theo mục tiêu MBO là gì trong luyện thi PMP PMI-RMP  Management by objectives (MBO):  Developed by Peter Drucker – measurability is the key to MBO, which means it is verifiable.  It is a systems approach for aligning…