Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA)…

HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy…

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management   Giới thiệu: Project human resource management là mảng kiến thức mô tả chi tiết tại chương 9 của PMBOK.   Plan human resource management  Plan to organize and lead…

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI   Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Communication là…

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Influencing là…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Conflict Management trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…