Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6 CHANGES IN PROCESSES 04 NEW Processes Manage Project Knowledge (Project integration management KA) Estimate Activity Resources (Project Resource Management) Control Resources (Project RM KA) Implement Risk Responses (Project Risk management KA) 05 Processes RENAMED Plan Human Resource Management => […]

Read More

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI

HocPMP.Com

6 Bước giải quyết vấn đề theo chuẩn PMI Trong quá trình làm việc quản trị HRM (Human Resource Management) Project Manager cần phải làm việc với các vấn đề liên quan resource cho dự án và có thể nảy sinh các vấn đề. Là một Project Manager bạn có thể có những bước đi […]

Read More

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các […]

Read More

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management   Giới thiệu: Project human resource management là mảng kiến thức mô tả chi tiết tại chương 9 của PMBOK.   Plan human resource management  Plan to organize and lead the project team Include roles and responsibilities (identify resources that can take up the responsibilities) as […]

Read More

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Communication là một kỹ năng nằm trong bộ này. Communication has been identified as one of the […]

Read More

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Political & Cultural Awareness (Yếu tố chính trị và văn hóa) là một kỹ […]

Read More

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Influencing là một kỹ năng nằm trong bộ này. Influencing is a strategy of sharing power and […]

Read More

Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Conflict Management trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Coaching là một kỹ năng nằm trong bộ này. Coaching is a means of developing the […]

Read More

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Trust Building là một kỹ năng nằm trong bộ này.   The ability to build trust […]

Read More