HocPMP.Com

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire? Bạn là Project Manager và trong dự án bạn có thể làm việc theo chuẩn mực khoa học hay…

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

Ở bài này ghi chú tất cả các quy trình quản lý dự án và được phân loại theo từng giai đoạn dự án cũng như từng mảng kiến thức. Các bạn có thể xem chi tiết từng quy trình bằng việc click vào quy trình nào cần tham khảo sâu hơn. Bằng việc nắm vững các ITTO của 47 quy trình là nền tảng để vượt qua kỳ thi PMP dễ nhất.

HocPMP.Com

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Human Resource Management (Chapter 09) trong kỳ thi PMP

Tổng hợp các khái niệm cần nắm về lĩnh vực Project Human Resource Management (Chapter 09) trong kỳ thi PMP Chapter 09: Project Human Resource Management Có 4 Quy trình trong Project human resource management: Plan human resource management (Output: Human…

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?   Công cụ này sử dụng trong quy trình:  9.3,  9.4, 13.3 Interpersonal skills, sometimes known as “soft skills,” are behavioral competencies that include proficiencies such…

HocPMP.Com

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP

Tổng hợp tất cả các khái niệm trong PMBOK cần phải học trước khi thi PMP Content: Chapter 01: Project Management Framework Chapter 02: Organizational Influences Chapter 03: Intro 5 process groups Chapter 04: Project Integration Management Chapter 05: Project Scope…

PMP Quy Trình Manage Team 9.5

PMP Quy Trình Manage Team 9.5 Process Name: Manage Team 9.5 KA: Resource Management Process Group: E Tracking team member performance, providing feedback, resolving issues, and managing changes to optimize project performance. Key benefit: Influence team behavior, manages conflict, resolve issues,…

PMP Quy Trình Plan RM (Resource Management) 9.1

PMP Quy Trình Plan RM (Resource Management)  9.1 Process Name: Plan HRM 9.1 KA: Human Resource Management Process Group: P Identifying and Documenting project roles, responsibilities and required skills, reporting relationships, and creating a staffing management plan including the timetable…