HocPMP.Com

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Influencing trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Influencing là…