Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC)

Tổng hợp những công việc hay hoạt động cần làm trong 5 giai đoạn quản lý dự án chuẩn PMI (IPECC) PMP IPECC Activities Initiating: 10 activities | 2 processes Planning: 24 activities | 24 processes Executing: 22 activities | 8 processes Monitoring & Controlling: 19…

10 Công việc cần làm trong giai đoạn khởi tạo dự án (Initiating PMP)

10 Công việc cần làm trong giai đoạn khởi tạo dự án (Initiating PMP) Select Project Manager Determine company culture and existing systems Collect processes, procedures, historical information Divide large project into phases Understand the business case Uncover initial requirements, assumptions,…

HocPMP.Com

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases

Tổng quan 5 giai đoạn quản lý dự án theo PMI – Top 5 project management phases   Tùy theo tài liệu hay chứng chỉ bạn học mà đề cập project management gồm bao nhiêu giai đoạn, có chứng chỉ đề…

Sự khác nhau giữa Close Procurement và Close Project

Sự khác nhau giữa Close Procurement và Close Project Khi lần đầu tiên bạn nhìn vào 2 quy trình Close Procurement (Đóng hợp đồng mua bán) và Close Project (Đóng dự án) trong 47 quy trình, bạn có thể thấy…

Tổng hợp 119 Tools và Techniques trong 47 Quy trình Quản Lý Dự Án chuẩn PMP PMI

119 PMP Tools and Techniques Như chúng ta đã biết PMBOK chia dự án làm 5 giai đoạn, ứng với mỗi giai đoạn có các quy trình chuẩn để thực hiện mục tiêu của giai đoạn đó. Có tất cả…

PMP Quy Trình Identify Stakeholders 13.1

PMP Quy Trình Identify Stakeholders 13.1 Process Name: Identify Stakeholders 13.1 KA: Project Stakeholder Management  Process Group: I Identifying all people or organizations that could impact or be impacted by a decision, activity, or outcome of the project, analyzing and documenting…

PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1

PMP Quy Trình Develop Project Charter 4.1 Process Name: Develop Project Charter (4.1) KA: Project Integration Management  Process Group: I Developing a documentation that formally authorizes a project or a phase and documenting initial requirements that satisfy the project stakeholder’s…

Định nghĩa 47 quy trình trong 5 giai đoạn quản trị dự án theo PMBOK (Must Read)

Tổng hợp định nghĩa của 47 quy trình quản trị dự án theo PMBOK Guide 5 4.1 Develop Project Charter (I) Developing a documentation that formally authorizes a project or a phase and documenting initial requirements that satisfy the project…