Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản trị thế nào. Question Answer #PS262 – As a project manager how will you manage […]

Read More