Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản…

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?    Việc phân loại stakeholder trong dự án nhằm mục tiêu tăng cường hỗ trợ và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến dự án. Việc…