HocPMP.Com

PMP Exam Preparation – Những ITTO phổ biến nhất trong 47 quy trình quản lý dự án

Những ITTO phổ biến nhất trong 47 quy trình Quản Lý Dự Án Để tham gia kỳ thi PMP Exam là một sự nỗ lực dài hạn của bất kỳ cá nhân nào bởi đó là một việc kiểm tra…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Scope Baseline trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Scope Baseline trong đề thi PMP Trong quản lý dự án có nhiều loại baselines. Ở kỳ thi PMP Exam có 3 loại baseline đó là: Scope Baseline, Schedule Baseline, Cost Baseline. 3 Loại này hợp lại gọi…