Thế nào là Compliance trong Agile? Luyện thi PMI-ACP

Thế nào là Compliance trong Agile? Luyện thi PMI-ACP Conforming to a rule, such as a specification, policy, standard or law (e.g. regulatory compliance). Compliance usually requires documentation, which is somewhat against the principles of agile (working software over documentation) A…

6 Tuyên bố về quản lý dự án hiện đại – Modern Management

6 Tuyên bố về quản lý dự án hiện đại – Modern Management Trong đề thi PMI-ACP có nhiều câu hỏi sẽ kiểm tra kiến thức và sự hiểu biết của bạn về các nguyên lý cũng như giá trị…

12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles

12 Nguyên lý trong Agile – Agile Principles Như chúng ta đã biết Agile có 04 Manifesto, và để hiểu chi tiết hơn Agile có 12 nguyên lý / nguyên tắc. Trong kỳ thi PMI-ACP bạn có thể cần phải…

Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP

Tìm hiểu Agile Manifesto trong luyện thi PMI-ACP  Manifesto (Bản tuyên ngôn) được xem như triết lý trong quản trị dự án Agile ở mức chung nhất (high level). Agile có rất nhiều Agile methodologies sẽ phải tuân thủ các…