Agile KS 1 – Coaching & Mentoring within Team – Luyện thi PMI-ACP

Agile KS 1 – Coaching & Mentoring within Team – Luyện thi PMI-ACP Coaching Help achieving (personal / organization) goals On both personal and whole-team levels Whole-team coaching peaks at the beginning and end of iterations Personal coaching peaks at…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Conflict Management trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…