Agile KS 1 – Team motivation for Agile projects – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Team motivation for Agile projects – PMI-ACP Exam Agile teams are highly motivated through [wc_highlight color=”yellow”]self-managing and self-organizing with a high level of trust[/wc_highlight] from organization. Align the goal of all team members through understanding what motivate individual members Motivators…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Trước khi xem bài này bạn nên đọc qua 5 thuyết thúc đẩy động lực Motivational Theory hay đề cập trong đề thi PMP. Motivation là một kỹ…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource…

Luật Parkinson trong đề thi PMP và ứng dụng trong quản lý con người như thế nào?

Luật Parkinson trong đề thi PMP và ứng dụng trong quản lý con người như thế nào? Luật Parkinson là một chủ điểm rất hay và bạn có thể gặp trong đề thi PMP nhưng rất tiếc trong PMBOK lại không…

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?

Công cụ quản lý dự án Interpersonal Skills (Soft Skills) trong PMP là gì?   Công cụ này sử dụng trong quy trình:  9.3,  9.4, 13.3 Interpersonal skills, sometimes known as “soft skills,” are behavioral competencies that include proficiencies such…