Xây dựng chiến lược cho Positive Risks

Xây dựng chiến lược cho Positive Risks   Sau khi project team xác định tất cả các risk có thể xảy ra trong dự án (list of identified risks) + danh sách các kế hoạch xử lý có thể có…

Xây dựng chiến lược cho Negative Risks

Xây dựng chiến lược cho Negative Risks Sau khi project team xác định tất cả các risk có thể xảy ra trong dự án (list of identified risks) + danh sách các kế hoạch xử lý có thể có (potential…