Tổng hợp 100 chủ đề liên quan luyện thi Agile – PMI-ACP

Tổng hợp 100 chủ đề liên quan luyện thi Agile – PMI-ACP  + PMI-ACP 04 Agile manifesto 12 Agile principles PMI’s Code of Ethics and Professional Conduct PMI-ACP Exam Outline 06 Declaration of interdependence for Modern Management Agile Tools &…

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management   Giới thiệu: Project stakeholder management là mảng kiến thức mô tả trong chương 13 của PMBOK gồm có 4 quy trình. Stakeholders are groups/individuals who may affect / be affected…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Procurement Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Procurement Management   Giới thiệu: Project procurement management là mảng kiến thức mô tả trong chương 12 của PMBOK, có tất cả 4 quy trình. Procurement Statement of Work (SOW) is a legal…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Risk Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Risk Management   Giới thiệu: Project risk management là mảng kiến thức mô tả chi tiết tại chương 11 PMBOK. Risk identification, management and response strategy impacts every area of the project management…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Communications Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Communications Management   Giới thiệu: Project communications management là mảng kiến thức mô tả chi tiết trong chương 10 của PMBOK. Assure the timely collection, generation, distribution, storage, retrieval and ultimate disposition of project information…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Human Resource Management   Giới thiệu: Project human resource management là mảng kiến thức mô tả chi tiết tại chương 9 của PMBOK.   Plan human resource management  Plan to organize and lead…

Ghi chú học luyện thi PMP Project integration management

Ghi chú học luyện thi PMP Project integration management Giới thiệu: Phần này tóm lược ý chính chương 4 của PMBOK guide. Lưu ý ở mảng Knowledge Area này là: Communication là quan trọng nhất. Project Management Plan phải theo…