HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input EEF (Enterprise Environment Factors) lại ở 1 dạng…

HocPMP.Com

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records   Project reports và Project records đều là một thành phần của OPA (Organizational Process Assets) updates của quy trình Manage communications (thuộc mảng kiến thức Project…