Lessons Learned là gì?

Lessons Learned là gì?   Trong học luyện thi PMP bạn nghe rất nhiều đề Lessons Learned hay những thông tin bài học đúc kết được sau khi làm 1 điều gì đó. Lessons Learned là tài liệu ghi chú trong suốt quá trình làm dự án chứ không phải chỉ đơn thuần trong quá […]

Read More

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input EEF (Enterprise Environment Factors) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các EEF (Enterprise Environment Factors) trong mỗi […]

Read More

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input OPA (Organizational Process Assets) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các OPA (Organizational Process Assets) […]

Read More

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án PMI đưa ra trong đề thi PMP, EEF (Enterprise Environment Factors) output được gọi là EEF (Enterprise Environment Factors) updates. Bài này liệt kê chi tiết EEF […]

Read More

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một trong những input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra. Nhưng vấn đề là mỗi quy trình lại có những OPA (Organizational Process Assets) bên trong khác nhau. Ở bài […]

Read More

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records

HocPMP.Com

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records   Project reports và Project records đều là một thành phần của OPA (Organizational Process Assets) updates của quy trình Manage communications (thuộc mảng kiến thức Project communications management). Điểm khác nhau: Project reports: Formal and informal project reports describe project status […]

Read More

Tổng hợp bài về EEF và OPA trong 47 ITTOs

Theo PMBOK Guide 5 I – EEF & OPA Input +10 Quy trình chỉ sử dụng OPA là Input: Close Project or Phase: Đóng dự án Define Scope: Định nghĩa phạm vi Control Schedule: Điều khiển Schedule Determine Budget: Xác định ngân sách Control Costs: Điều khiển chi phí Control Quality: Điều khiển chất lượng […]

Read More