HocPMP.Com

Tìm hiểu về Schedule Data trong thi PMP

Tìm hiểu về Schedule Data trong thi PMP   Schedule data là output của quy trình Develop schedule, thuộc mảng kiến thức Project time management.   The schedule data for the project schedule model is the collection of information for…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Project calendars trong thi PMP

Tìm hiểu về Project calendars trong thi PMP   Project calendars là output của quy trình Develop schedule, thuộc mảng kiến thức Project time management. A project calendar identifies working days and shifts that are available for scheduled activities. It…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP

Tìm hiểu về WPI (Work Performance Information) trong thi PMP   WPI (Work Performance Information) là output của các quy trình Control (Control scope, control schedule, control cost…). WPI (Work Performance Information) là sự tính toán sai lệch giữa giá…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Schedule forecasts trong thi PMP

Tìm hiểu về Schedule forecasts trong thi PMP   Schedule forecasts là output của quy trình Control schedule, thuộc mảng kiến thức Project time management.   Schedule forecasts are estimates or predictions of conditions and events in the project’s future…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Basis of Estimates trong thi PMP

Tìm hiểu về Basis of Estimates trong thi PMP   Basis of Estimates là output của quy trình Estimate costs, thuộc mảng kiến thức Project cost management. The amount and type of additional details supporting the cost estimate vary by…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Project Funding Requirements trong thi PMP

Tìm hiểu về Project Funding Requirements trong thi PMP   Project Funding Requirements là 1 trong 2 output của quy trình Determine budget, thuộc mảng kiến thức Project cost management.   Total funding requirements and periodic funding requirements (e.g., quarterly,…

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6

Ở bài này ghi chú tất cả các quy trình quản lý dự án và được phân loại theo từng giai đoạn dự án cũng như từng mảng kiến thức. Các bạn có thể xem chi tiết từng quy trình bằng việc click vào quy trình nào cần tham khảo sâu hơn. Bằng việc nắm vững các ITTO của 47 quy trình là nền tảng để vượt qua kỳ thi PMP dễ nhất.

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Activity Attributes trong quy trình quản lý dự án PMP

Tìm hiểu về Activity Attributes trong quy trình quản lý dự án PMP   Activity attributes là output của quy trình Define activities, thuộc mảng kiến thức Project time management. Khác với Milestones, Activity có duration (thời gian) mà công việc đó thực hiện, bên…