[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có nhiều sự thay đổi về mindset cũng như quy trình trong QLDA mà PMI đề […]

Read More

27 Quy Trình có EEF là Input và 20 Quy Trình không có EEF là Input

Theo PMBOK Guide 5 có 20 Quy trình không có EEF (Enterprise Environment Factors) là Input đó là: Close Project or Phase: Đóng dự án Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder Define Scope: Định nghĩa phạm vi Validate Scope: Validate Phạm vi Control Scope: Điều khiển phạm vi Control Schedule: Điều khiển Schedule Determine […]

Read More

PMBOK Guide là gì?

PMBOK Guide là gì?   PMBOK Guide được xem như một bản kinh thánh cho anh em làm quản lý dự án nói chung và luyện thi PMP nói riêng, nó là một tài liệu quan trọng nếu bạn làm việc trong môi trường quản lý dự án chuyên nghiệp. PMBOK viết tắt của từ: […]

Read More

PMP Control Scope Process 5.6

PMP Control Scope Process 5.6 Process Name: Control Scope (5.6) KA: Project Scope Management  Process Group: M&C Concept: Monitoring : The status of the project Product scope Managing changes to the scope baseline PMP Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Read More

PMP Validate Scope Process 5.5

PMP Validate Scope Process 5.5 Process Name:  Validate Scope (5.5) KA: Project Scope Management  Process Group: M&C Concept: Reviewing deliverables with the customer or sponsor to ensure that they are completed satisfactorily  and obtaining formal acceptance of deliverable by the customer or sponsor (Check for Acceptance) Key Benefits: gain acceptance from customer or sponsor PMP Process Groups Map: https://hocpmp.com/itto

Read More

PMP Create WBS Process 5.4

PMP Create WBS Process 5.4 Process Name: Create WBS (5.4) KA: Project Scope Management Process Group: P Concept: Subdividing project deliverables and project work into smaller, more manageable components. Key Benefits: Create Work Package (WP) can be used to group activities where work is scheduled, cost estimated, monitored and controlled. WBS gồm 2 thành phần: Highest level: Deliverables Lowest […]

Read More

PMP Define Scope Process 5.3

PMP Define Scope Process 5.3 Process Name: Define Scope (5.3) KA: Project Scope Management Process Group: P Concept: Developing a detailed description of the project and product Key Benefits: Preparation of a detailed project scope statement is critical to project success and build upon the major deliverables, assumptions, and constraints that are documented during project initiation. […]

Read More

PMP Plan Scope Management Process 5.1

PMP Plan Scope Management Process 5.1 Process Name: Plan Scope Mgmt (5.1) KA: Project Scope Management Process Group: P The process of creating a scope management plan that documents how the project scope will be defined, validated and controlled. Key benefit: Provide guidance and direction on how scope will be managed throughout the project Ref: PMBOK5   PMP […]

Read More

Sự khác biệt giữa Operation Manager và Project Manager

Để nhận thấy sự khác biệt của OM và PM ta xem xét lần lượt qua 4 lĩnh vực sau: 1 – Budget (Ngân sách) Một OM chịu trách nhiệm chi phí cho phòng ban và việc vận hành phòng ban đó. Ví dụ như lương và các lợi ích khác, chi phí thuê nhà, […]

Read More