[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có…

27 Quy Trình có EEF là Input và 20 Quy Trình không có EEF là Input

Theo PMBOK Guide 5 có 20 Quy trình không có EEF (Enterprise Environment Factors) là Input đó là: Close Project or Phase: Đóng dự án Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder Define Scope: Định nghĩa phạm vi Validate Scope:…

PMP Validate Scope Process 5.5

PMP Validate Scope Process 5.5 Process Name:  Validate Scope (5.5) KA: Project Scope Management  Process Group: M&C Concept: Reviewing deliverables with the customer or sponsor to ensure that they are completed satisfactorily  and obtaining formal acceptance of deliverable by the customer or…

PMP Plan Scope Management Process 5.1

PMP Plan Scope Management Process 5.1 Process Name: Plan Scope Mgmt (5.1) KA: Project Scope Management Process Group: P The process of creating a scope management plan that documents how the project scope will be defined, validated and controlled. Key benefit: Provide guidance…

Sự khác biệt giữa Operation Manager và Project Manager

Để nhận thấy sự khác biệt của OM và PM ta xem xét lần lượt qua 4 lĩnh vực sau: 1 – Budget (Ngân sách) Một OM chịu trách nhiệm chi phí cho phòng ban và việc vận hành phòng…