So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records

HocPMP.Com

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records   Project reports và Project records đều là một thành phần của OPA (Organizational Process Assets) updates của quy trình Manage communications (thuộc mảng kiến thức Project communications management). Điểm khác nhau: Project reports: Formal and informal project reports describe project status […]

Read More