HocPMP.Com

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Trước khi xem bài này bạn nên đọc qua 5 thuyết thúc đẩy động lực Motivational Theory hay đề cập trong đề thi PMP. Motivation là một kỹ…

HocPMP.Com

8 Điểm khác nhau giữa Recognition và Rewards

8 Điểm khác nhau giữa Recognition và Rewards Recognition và Rewards là một công cụ PMI đưa ra để quản lý dự án. Bộ công cụ này sử dụng trong mảng kiến thứ Project HRM (Human Resource Management) và cụ…