[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9

[HOT] – Download Rita Exam Prep PDF 9  Như các bạn đã biết PMI đã đổi đề thi PMP, PMI-ACP, PMI-RMP từ ngày 26/03/2018 và từ đây giáo trình chuẩn là PMBOK 6 chứ không còn PMBOK 5, sẽ có nhiều sự thay đổi về mindset cũng như quy trình trong QLDA mà PMI đề […]

Read More

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP  Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc “cause-risk-effect”. Question Answer The project manager has given you the responsibility of identifying risks for […]

Read More

ALARP principle là gì?

HocPMP.Com

ALARP principle là gì? ALARP = “As Low As Reasonably Practicable” Có nghĩa là trong một số dự án Project sponsor chấp nhận dự án triển khai đánh đổi chi phí để tối thiểu risk nhất có thể. Question Answer You are working on a top secret defense project and the stakeholders are very concerned […]

Read More

Risk management tips | PMI-RMP exam

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent on risk management activities Use more than one methods to identify risks Be sure to […]

Read More

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis và Identify risks, là một thành phần nhỏ của công cụ Quantitative Risk Analysis. Other […]

Read More

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP  Constructive and destructive team roles indicate how your attitude effects overall team development. A constructive team role is one that helps team development and a destructive one is that which hampers team development. Constructive team roles are: 1. Initiator – let’s do this 2. Information seeker […]

Read More

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP PARIS chart là một loại bảng phổ biến sử dụng để định nghĩa vai trò và trách nhiệm các bên trong dự án, giống với RACI chart. Question Answer #PS537 – Matrix charts are used to illustrate the roles and responsibilities of individuals on a project when […]

Read More