Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?    Việc phân loại stakeholder trong dự án nhằm mục tiêu tăng cường hỗ trợ và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến dự án. Việc…