HocPMP.Com

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Communication là…

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Trust Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Motivation trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Trước khi xem bài này bạn nên đọc qua 5 thuyết thúc đẩy động lực Motivational Theory hay đề cập trong đề thi PMP. Motivation là một kỹ…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP   Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management,…

HocPMP.Com

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP

Tìm hiểu về công cụ Decision Making ITTO trong luyện thi PMP   Có 4 styles ra quyết định thường được dùng bởi Project Manager đó là: Command Consultation Consensus Coin Flip (Random) Việc lựa chọn style ra quyết định…