Agile KS 1 – Stakeholder Management for Agile project – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Stakeholder Management for Agile project – PMI-ACP Exam Stakeholders includes anyone that will be impacted / have an impact on the project (i.e. including sponsor, vendors, final customer, etc.) but excluding the project team in Agile projects…

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản…

8 Nhân tố biểu hiện 1 mối quan hệ tốt (Good Relationship) trong đề thi PMP

8 Nhân tố biểu hiện 1 mối quan hệ tốt (Good Relationship) trong đề thi PMP   Đây là một câu hỏi có thể bị hỏi trong đề thi PMP, câu này đòi hỏi các bạn phải biết chứ không…

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP   Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau…

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay…

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management   Giới thiệu: Project stakeholder management là mảng kiến thức mô tả trong chương 13 của PMBOK gồm có 4 quy trình. Stakeholders are groups/individuals who may affect / be affected…

HocPMP.Com

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI

PMP Exam Tips & Tricks #15 – Mẹo các câu hỏi PMP có liên quan WPI   Đối với các câu hỏi thi PMP có rất nhiều câu hỏi hỏi ở dạng quy trình có những ouput nào hay giai…

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP   Stakeholder Engagement Assessment Matrix là một ma trận đánh giá sự hợp tác tham gia của các stakeholder trong dự án (Current and Desired engagement levels), đây là…

HocPMP.Com

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP   Communication methods là một bộ công cụ quản lý dự án thường xuyên đề cập trong mảng kiến thức project stakeholder management và…

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?

Salience Model là gì? 4 Mô hình phân loại stakeholder trong quản lý dự án?    Việc phân loại stakeholder trong dự án nhằm mục tiêu tăng cường hỗ trợ và giảm ảnh hưởng tiêu cực đến dự án. Việc…