Agile KS 1 – Stakeholder Management for Agile project – PMI-ACP Exam

Agile KS 1 – Stakeholder Management for Agile project – PMI-ACP Exam Stakeholders includes anyone that will be impacted / have an impact on the project (i.e. including sponsor, vendors, final customer, etc.) but excluding the project team in Agile projects Stakeholder management tasks involve: Identify stakeholders that are relevant to the project success Encourage / […]

Read More

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP

Manage stakeholder theo POWER và INTEREST trong đề thi PMI-RMP Trong các đề thi PMP và PMI-RMP rất hay hỏi về mảng stakeholder và cụ thể hỏi với ông/bà stakeholder này có power và interest thế này thì PM quản trị thế nào. Question Answer #PS262 – As a project manager how will you manage […]

Read More

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP

Sự khác nhau giữa Risk và Issue trong luyện thi PMP   Trước đây tôi phân định risk và issue trong dự án có thể một cách quán tính, nhưng gần đây có bạn hỏi risk và issue khác nhau thế nào khiến tôi suy nghĩ. Và thực sự chúng có khác nhau bởi trong […]

Read More

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược

Ghi chú PMBOK 10 mảng kiến thức giản lược   Đọc cả PMBOK ai cũng phải đọc để thi PMP, nhưng đôi lúc cần một tài liệu high level ghi chú chung nhất để khi cần xem lại nhanh hay các keyword thôi cũng là điều cần thiết. Bài này notes lại tất cả các […]

Read More

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management

Ghi chú học luyện thi PMP Project Stakeholder Management   Giới thiệu: Project stakeholder management là mảng kiến thức mô tả trong chương 13 của PMBOK gồm có 4 quy trình. Stakeholders are groups/individuals who may affect / be affected by the project Identify stakeholders is a continually process throughout the project lifecycle Identify stakeholders, […]

Read More

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Stakeholder Engagement Assessment Matrix trong đề thi PMP   Stakeholder Engagement Assessment Matrix là một ma trận đánh giá sự hợp tác tham gia của các stakeholder trong dự án (Current and Desired engagement levels), đây là một phần của bộ công cụ Analytical techniques trong quy trình Plan stakeholder management. Ở […]

Read More

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP

HocPMP.Com

3 Loại Communication Methods sử dụng khi làm việc với Stakeholder hay hỏi trong đề thi PMP   Communication methods là một bộ công cụ quản lý dự án thường xuyên đề cập trong mảng kiến thức project stakeholder management và được dùng trong quy trình Manage stakeholders (giai đoạn thực thi dự án).   Mục […]

Read More