5 Giai đoạn hình thành và phát triển Project Team của Tuckman theo PMBOK guide

5 Giai đoạn hình thành và phát triển Project Team của Tuckman theo PMBOK guide Trong giai đoạn triển khai dự án Project Manager cần phải thực hiện Develop Project team, và để thực hiện điều này Project Manager có các…