Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF (Enterprise Environment Factors) trong thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input EEF (Enterprise Environment Factors) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các EEF (Enterprise Environment Factors) trong mỗi […]

Read More

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một input phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra, nhưng ở mỗi input OPA (Organizational Process Assets) lại ở 1 dạng khác nhau, bài này hệ thống tất cả các OPA (Organizational Process Assets) […]

Read More

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về EEF Updates trong đề thi PMP   EEF (Enterprise Environment Factors) là input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án PMI đưa ra trong đề thi PMP, EEF (Enterprise Environment Factors) output được gọi là EEF (Enterprise Environment Factors) updates. Bài này liệt kê chi tiết EEF […]

Read More

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP

HocPMP.Com

Tìm hiểu về OPA Updates trong đề thi PMP   OPA (Organizational Process Assets) là một trong những input và output phổ biến trong các quy trình quản lý dự án mà PMI đưa ra. Nhưng vấn đề là mỗi quy trình lại có những OPA (Organizational Process Assets) bên trong khác nhau. Ở bài […]

Read More