Utility Theory trong thi PMP là gì?

Utility Theory trong thi PMP là gì?   Utility Theory hay còn gọi là Utility Function là một lý thuyết dùng để đo lường stakeholder risk tolerance và xác định mức độ chấp nhận risk. Utility Theory định nghĩa 3 mức độ risk tolerances đó là: Risk Averter (Avoider): Người không chịu rủi ro, không muốn […]

Read More