Utility Theory trong thi PMP là gì?

Utility Theory trong thi PMP là gì?   Utility Theory hay còn gọi là Utility Function là một lý thuyết dùng để đo lường stakeholder risk tolerance và xác định mức độ chấp nhận risk. Utility Theory định nghĩa 3 mức…