Tài liệu dự án – Activity Attributes Template

Bảo đảm dự án tránh những yếu tố bất ngờ thông qua việc hoạch định và lập tài liệu mỗi thuộc tính trước khi hành động. Sử dụng template này để phát triển tài liệu Activity Attributes mang tính easy-to-read, easy-to-understand. Rất nhiều Project Management System cho phép bạn tích hợp Activity Attributes trực tiếp vào hệ thống.

Download:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen + two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.