Tài liệu dự án – Activity Cost Estimates Template

Một PM giỏi cần hiểu giá trị đúng của từng hoạt động trong dự án, template này sẽ cung cấp 1 framework trong việc xác định chi phí các hoạt động một cách rõ ràng nhất.

Download:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.