Tài liệu dự án – Assessment Doc Template

Là tài liệu mô tả tất cả các khía cạnh khi thực hiện một chương trình, quy trình hay một chức năng kinh doanh nào đó. Đây là một công cụ kinh doanh tốt cho việc định danh trạng thái của những gì đang thực hiện và định danh các cơ hội để cải thiện những chức năng kinh doanh.

Download:

Link dự phòng: Mirror1 | Mirror2

Full Project Docs Templates: https://hocpmp.com/project-docs-templates


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.