HocPMP.Com

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Team Building là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Team building is the process of helping a group of individuals, bound by a common purpose, to work with each other, the leader, external stakeholders, and the organization. The result of good leadership and good team building is teamwork.

Team-building activities consist of tasks (establish goals, define, and negotiate roles, responsibilities, and procedures) and processes (interpersonal behavior with emphasis on communication, conflict management, motivation, and leadership). Developing a team environment involves handling project team problems and discussing these as team issues without placing blame on individuals. Team building can be further enhanced by obtaining top management support; encouraging team member commitment; introducing appropriate rewards, recognition, and ethics; creating a team identity; managing conflicts effectively; promoting trust and open communication among team members; and providing leadership.

While team building is essential during the front end of a project, it is an ongoing process. Changes in a project environment are inevitable. To manage these changes effectively, a continued or renewed team-building effort is required. Outcomes of team building include mutual trust, high quality of information exchange, better decision making, and effective project management.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Team Building trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

  1. Kỹ năng giao tiếp (kỹ năng mềm ) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức quản lý nguồn nhân lực dự án , Xây dựng đội ngũ là một kỹ năng nằm trong bộ này.

    Xây dựng đội ngũ là quá trình giúp đỡ một nhóm các cá nhân,ràng buộc bởi một mục đích chung, làm việc với nhau, với các lãnh đạo, các bên liên quan bên ngoài và các tổ chức. Kết quả của chỉ đạo tốt và xây dựng đội ngũ tốt là sự chung sức làm việc theo nhóm/ sự hợp tác có tổ chức của đội.

    Các hoạt động xây dựng đội ngũ bao gồm các nhiệm vụ (thiết lập mục tiêu, xác định và đàm phán các vai trò, trách nhiệm và thủ tục) và quy trình (hành vi giao tiếp với sự nhấn mạnh về truyền thông, quản lý xung đột, khuyến khích/khích lệ, và lãnh đạo). Phát triển một môi trường nhóm liên quan đến việc xử lý các vấn đề của đội ngũ dự án và thảo luận về chúng như là các vấn đề của toàn đội mà không đổ lỗi cho các cá nhân. Xây dựng đội ngũ có thể được tăng cường hơn nữa khi có được sự hỗ trợ từ quản lý cấp cao; khuyến khích/cổ vũ sự cam kết của các thành viên trong đội ; giới thiệu về phần thưởng phù hợp, quá trình công nhận và nguyên tắc xử thế; tạo một danh tiếng/định cho đội; quản lý xung đột một cách hiệu quả; thúc đẩy sự tin tưởng và giao tiếp cởi mở giữa các thành viên trong đội/nhóm; và đưa ra sự chỉ đạo.

    Xây dựng đội ngũ là điều cần thiết trong thời gian dự án, nó là một quá trình liên tục. Các thay đổi trong môi trường dự án là điều không thể tránh khỏi. Để quản lý các thay đổi này có hiệu quả, yêu cầu một nỗ lực xây dựng đội ngũ không ngừng hoặc luôn làm/đổi mới . Kết quả xây dựng đội ngũ bao gồm: đạt được sự tin tưởng lẫn nhau, chất lượng trao đổi thông tin cao, ra quyết định tốt hơn và quản lý hiệu quả dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 20 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.