HocPMP.Com

Tìm hiểu về Team performance assessments ITTO trong thi PMP

Tìm hiểu về Team performance assessments ITTO trong thi PMP

As project team development efforts such as training, team building, and colocation are implemented, the project management team makes formal or informal assessments of the project team’s effectiveness. Effective team development strategies and activities are expected to increase the team’s performance, which increases the likelihood of meeting project objectives.

The evaluation of a team’s effectiveness may include indicators such as:

 • Improvements in skills that allow individuals to perform assignments more effectively,
 • Improvements in competencies that help team members perform better as a team,
 • Reduced staff turnover rate, and
 • Increased team cohesiveness where team members share information and experiences openly and help each other to improve the overall project performance.

As a result of conducting an evaluation of the team’s overall performance, the project management team can identify the specific training, coaching, mentoring, assistance, or changes required to improve the team’s performance. This should also include identifying the appropriate or required resources necessary to achieve and implement the improvements identified in the assessment.

The project management team makes ongoing formal or informal assessments of the project team’s performance. By continually assessing the project team’s performance, actions can be taken to resolve issues, modify communication, address conflict, and improve team interaction

 

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Team performance assessments ITTO trong thi PMP

 1. Đánh giá hiệu suất nhóm là sản phẩm của quy trình Phát triển nhóm/đội dự án, mảng kiến thức Quản lý nguồn nhân lực dự án.
  Khi các nỗ lực phát triển đội ngũ dự án như đào tạo, xây dựng đội ngũ, và đồng vị trí được thực hiện, đội ngũ quản lý dự án đánh giá chính thức hoặc không chính thức về hiệu quả của đội dự án. Các chiến lược và các hoạt động phát triển đội ngũ hiệu quả dự kiến sẽ làm tăng hiệu suất của nhóm, làm tăng khả năng đạt được các mục tiêu của dự án. Các tiêu chí đánh giá hoạt động của nhóm nên được xác định bởi tất cả các bên thích hợp và được kết hợp vào các đầu vào của Nhóm phát triển dự án .
  Hiệu suất của một đội thành công được đo bằng thành công về mặt kỹ thuật tuân theo các mục tiêu của dự án đã được thống nhất (bao gồm cả mức độ chất lượng), hiệu quả về kế hoạch của dự án (hoàn thành đúng thời gian) và hiệu quả về ngân sách (hoàn thành trong khi có các khó khăn về tài chính). Các nhóm đạt hiệu suất cao được đặc trưng bởi năng lực làm việc có định hướng và mục tiêu rõ ràng.
  Việc đánh giá hiệu quả của nhóm có thể bao gồm các chỉ số như:
  • Cải thiện các kỹ năng cho phép các cá nhân thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả hơn,
  • Nâng cao năng lực để giúp đội thực hiện tốt hơn như một thể thống nhất,
  • Giảm tỷ lệ luân chuyển nhân viên, và
  • Tăng tính gắn kết của đội khi các thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cởi mở và giúp đỡ lẫn nhau để cải thiện hiệu suất tổng thể của dự án.
  Khi tiến hành đánh giá hiệu suất tổng thể của đội ngũ ,Đội ngũ quản lý dự án có thể định ra những đào tạo, huấn luyện, hướng dẫn, hỗ trợ đặc biệt hoặc những thay đổi cần thiết để cải thiện hoạt động của nhóm. Điều này cũng cần bao gồm xác định các nguồn lực thích hợp hoặc yêu cầu cần thiết để đạt được và thực thi những cải thiện được xác định trong quá trình đánh giá. Những nguồn lực này và kiến nghị cho việc cải tiến đội sẽ được ghi chép/lưu tài liệu và chuyển đến các bên có liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.