Thế nào là Slack và Float? Sự khác nhau giữa Free Float, Total Float và Project Float?

Thuật ngữ slackfloat có ý nghĩa tương đồng và cùng với các thuật ngữ free float, total float, project float xuất hiện ở lĩnh vực kiến thức project time management, cụ thể hơn là các thuật ngữ này trong bộ công cụ Critical Path Method CPM.

PMP project management proffessional

Slack (Float): Số lượng thời gian một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn cho công việc tiếp theo (succeeding activity – next activity) hoặc thời hạn hoàn thành dự án (project finish date).

  • Free float: Số lượng thời gian mà một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày bắt đầu sớm (ES) của công việc tiếp theo (successor, next activity)
  • Total Float: Số lượng thời gian mà một công việc có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày kết thúc dự án (project end date)
  • Project Float: Số lượng thời gian mà một dự án có thể trì hoãn mà không gây trì hoãn ngày hoàn thành dự án được yêu cầu bởi khách hàng hoặc quản lý

Slack or float: amount of time an activity can be delayed without delaying a succeeding activity (next activity) or project finished date.

  • Free float: amount of time an activity can be delayed without delaying the early start date of its successor (next activity)
  • Total float: amount of time an activity can be delayed without delaying the project end date.
  • Project float: amount of time an project can be delayed without delaying the externally imposed project completion date required by customer, management.

 

1 thought on “Thế nào là Slack và Float? Sự khác nhau giữa Free Float, Total Float và Project Float?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + 11 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.