HocPMP.Com

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Communication là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Communication has been identified as one of the single biggest reasons for project success or failure. Effective communication within the project team and between the project manager, team members, and all external stakeholders is essential. Openness in communication is a gateway to teamwork and high performance. It improves relationships among project team members and creates mutual trust.

To communicate effectively, the project manager should be aware of the communication styles of other parties, cultural nuances/norms, relationships, personalities, and the overall context of the situation. Awareness of these factors leads to mutual understanding and thus to effective communication. Project managers should identify various communication channels, understand what information they need to provide, what information they need to receive, and which interpersonal skills will help them communicate effectively with various project stakeholders. Carrying out team-building activities to determine team member communications styles (e.g., directive, collaborative, logical, explorer, etc.), allows managers to plan their communications with appropriate sensitivity to relationships and cultural differences.

Listening is an important part of communication. Listening techniques, both active and passive give the user insight to problem areas, negotiation and conflict management strategies, decision making, and problem resolution.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Communication trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

  1. Giao tiếp đã được xác định là một trong những lý do lớn nhất cho sự thành công hay thất bại của dự án. Giao tiếp hiệu quả trong nhóm dự án và giữa người quản lý dự án, các thành viên trong nhóm và tất cả các bên liên quan bên ngoài là rất cần thiết. Sự cởi mở trong giao tiếp là một cửa ngõ để có thể làm việc theo nhóm và đạt hiệu năng cao. Nó cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên của đội/nhóm dự án và tạo ra sự tin tưởng lẫn nhau.

    Để giao tiếp hiệu quả, người quản lý dự án phải nhận thức được phong cách truyền thông của các bên khác, các sắc thái / chuẩn mực văn hoá, mối quan hệ, tính cách, và ngữ cảnh chung của tình huống. Nhận thức về những yếu tố này dẫn đến hiểu biết lẫn nhau và do đó có thể giao tiếp hiệu quả. Các nhà quản lý dự án nên xác định các kênh truyền thông khác nhau, hiểu rõ những thông tin cần cung cấp, thông tin nào họ cần tiếp nhận, và kỹ năng giao tiếp nào sẽ giúp họ giao tiếp hiệu quả với các bên khác nhau liên quan đến dự án. Thực hiện các hoạt động xây dựng đội/nhóm để xác định các phong cách giao tiếp của thành viên nhóm (ví dụ, chỉ thị, cộng tác, lô gic, thám hiểm, vv) cho phép các nhà quản lý lập kế hoạch giao tiếp của họ với độ nhạy cảm thích hợp đối với các mối quan hệ và sự khác biệt về văn hoá.

    Lắng nghe là một phần quan trọng trong giao tiếp. Kỹ thuật nghe, cả chủ động và thụ động cung cấp cho người sử dụng cái nhìn sâu sắc đến các lĩnh vực vấn đề, đàm phán và các chiến lược quản lý xung đột, ra quyết định, và giải quyết vấn đề.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.