tinh toan trong de thi PMP

 

 

 

Tổng hợp các dạng câu hỏi PMP về EVM (Earned Value Management) trong đề thi PMP (Có lời giải)

EVM (Earned Value Management) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra nhằm mục tiêu để so sánh dữ liệu thực tế triển khai dự án và kế hoạch như thế nào.

Xem thêm: Giới thiệu công cụ quản lý dự án EVM (Earned Value Management) và bạn cũng cần biết PMI còn đưa ra 1 khái niệm nữa là EMV khác hoàn toàn với EVM (Earned Value Management). EMV dùng trong Project risk management Knowledge Area còn EVM (Earned Value Management) dùng trong Project cost management (Control costs). Bạn có thể xem thêm EMV: Earned Monetary Value

Quay trở lại với EVM (Earned Value Management) sử dụng để so sánh kế hoạch triển khai ban đầu với thực tế triển khai. Việc so sánh này dựa trên cost và time. Dạng bài toán này dùng để tính dựa trên các chỉ số như:

 • EV (Earned Value):  Budgeted cost of work Performed (BCWP)
 • PV (Planned Value): Scheduled work – Budgeted cost of work scheduled (BCWS).
 • AC (Actual Cost): Cost spent – ACWP (Actual cost of work performed).
 • EV = BAC * % actual complete
 • PV = BAC * % planned complet
 • CV (Cost Variance) = EV – AC
 • CPI (Cost Performance Index) = EV/AC
 • SV (Schedule Variance) = EV – PV
 • SPI = EV / PV
 • CV< 0  hoặc CPI (Cost Performance Index) < 1 => Dự án có chi phí Over budget (Chi quá nhiều).
 • CV>0  hoặc CPI (Cost Performance Index) > 1 => Dự án có chi phí Under budget (Chi chưa bị âm so với kế hoạch).
 • SV<0 hoặc SPI <1 => Dự án làm trễ so với kế hoạch (Under schedule)
 • SV>0 hoặc SPI ?1 => Dự án làm nhanh so với kế hoạch (Ahead schedule)

 


Practice

 • Ví dụ 1 EVM (Earned Value Management): While doing Monitoring & Controlling for your Project, you notice that cost variance is negative, but schedule variance is positive. This indicates:

  a/ Cost and schedule are note dependent on each other

  b/ Project is under budget and behind schedule

  c/ Project is over budget and ahead of schedule

  d/ Crashing may be recommended to make the cost variance positive

 • Đây là dạng bài toán PMP cực dễ, họ cho CV < 0 và SV > 1. Nếu bạn thuộc lý thuyết ở trên sẽ nhận biết, vì CV < 0 nên dự án đang có chi phí over budget; vì SV > 0 => dự án đang ahead of schedule. => Chọn đáp án C là đúng nhất.

  Câu D sai vì Crashing là hành động dùng nhiều resource hơn, tốn nhiều chi phí hơn thì không thể là CV dương lên được. Huống hồ chi câu hỏi chỉ hỏi điều này phản ánh điều gì, chứ chưa yêu cầu giải pháp là gì.

 

 

 • Ví dụ 2 EVM (Earned Value Management): In your construction Project, the CPI (Cost Performance Index) is 0.85 and SPI is 1.25. What could be the possible reason?

  a/ A critical resource went on sick leave for a long period of time, which had not been anticipated earlier

  b/ The cost of raw materials required for construction increased by 10%. You had anticipated a cost increase of 12% in your Project plans.

  c/ In anticipated of delays, the Project was crashed to decrease the duration

  d/ There was four days waiting time in the curing of concrete, and work could not be done during that time.

 • Đề bài có CPI (Cost Performance Index) < 1 => Project is over budget và SPI > 1 => Project is ahead of schedule. Đề bài hỏi điều gì có thể dẫn đến 2 chỉ số thế này.

  • Xét câu A: Một nguồn lực quan trọng rời dự án một khoảng thời gian dài và không tham gia vào dự án. => Câu này không đúng vì dự án đang làm nhanh hơn, không có chuyện trễ.
  • Xét câu B: chi phí nguyên vật liệu tăng 10%, bạn trước kia ước lượng tăng 12%. => không liên quan vì ước lượng trước kia tăng 12%, mà thực tế tăng có 10%, cũng không là nguyên nhân dự án bị over budget.
  • Xét câu C: Project đã thực hiện crash để giảm thời gian. => Câu này đúng nhất vì dự án có dùng đến crash sẽ tốn chi phí khiến CPI < 1 và SPI dương.
  • Xét câu D: Có 4 ngày chờ đợi, và công việc không thể hoàn thành trong thời gian đó. => Công việc có delay 4 ngày nhưng hiện tại SPI dương, do đó không ảnh hưởng.

  Vậy đáp án đúng nhất là C.

 

 

 • Ví dụ 3 EVM (Earned Value Management): Given the following information, determine the EV of your Project.

  AC = 120,000; PV = 125,000; CV = -10,000

  a/ 130,000

  b/ 110,000

  c/ 90,000

  d/ 120,000

 • Ta có CV = EV – AC => EV = CV + AC  = -10,000 + 120,000 = 110,000 => Chọn đáp án B.

 

 • Ví dụ 4 EVM (Earned Value Management):  A Project was expected to cost $6 million for three months. At the end of one month, you use earned value management as a performance management technique and get the following information:

  EV = $1.5 million; PV = $2.5 million; AC = $2.2 million

  In this context, what would be the schedule variance?

  a/ -$0.3 million

  b/ -$1 million

  c/ $1 million

  d/ $0.7 million

 • Bài toán yêu cầu tính SV dự án. Ta có SV = EV – PV = 1.5 – 2.5 = -1 million => Chọn câu B

 

 

 • Ví dụ 5 EVM (Earned Value Management):  Your sponsor wants to know the status and percent complete of your Project. What would be the percent complete in your Project from the following data?

  EV = 3000; BAC = 5000; CPI = 1.2

  a/ 71%

  b/ 60%

  c/ 71.4%

  d/ 60.3%

 • Bài này yêu cầu tính phần trăm dự án thực sự hoàn thành. Lưu ý trong EVM (Earned Value Management) có 2 công thức về tính phần trăm dự án hoàn thành:

  • EV = BAC * % actual work complete
  • PV = BAC * % planned complete

  Ở bài này yêu cầu tính phần trăm công việc đã hoàn thành bao nhiêu.

  % Actual work complete = EV / BAC = 3000 / 5000 = 60% => Chọn đáp án B. Lưu ý CPI không dùng trong tình huống này.

 

Trên đây là những lý thuyết về EVM (Earned Value Management) giúp bạn giải các dạng toán trong đề thi PMP. Bạn có thể xem tổng hợp tất cả các dạng toán PMP trên HocPMP.Com tại link sau:

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.